Toimenpidepyyntö rakennusvalvonta-asiassa

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Johdanto

Rekisterinpitäjän informaatio lomakkeen täyttäjälle

Rekisterinpitäjä

Hämeenlinnan kaupunki (0146921-4)

PL 84

13101 Hämeenlinna

Rakennusvalvonta, asiakaspalvelu 03 621 2310, mypalvelupiste@hameenlinna.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sirpa Rahikainen

PL 84

13101 Hämeenlinna

puh. 040 869 0125, sirpa.rahikainen@hameenlinna.fi, tietosuojavastaava@hameenlinna.fi

Rekisterin nimi

Opus asianhallintarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään ilmiantojen ja toimenpidepyyntöjen käsittelyssä. Nimettömiä ilmiantoja ja toimenpidepyyntöjä rakennusvalvonta ei käsittele

Rekisterin tietosisältö

 • Lähiosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Postinumero ja -toimipaikka
 • Nimi
 • Kiinteistötunnus
 • Muu kuvaus alueesta
 • Lähiosoite
 • Mitä asia koskee? Aiheutuuko asiasta turvallisuus-, terveellisyys- tai muuta haittaa? Mitä asialle tulisi mielestänne tehdä?
 • Asia on ollut vireillä rakennusvalvonnassa jo aiemmin
 • Mikä oli lopputulos?
 • Kenen kanssa asioit?
 • Milloin?
 • Asia on ollut jonkun muun viranomaisen käsiteltävänä
 • Viranomaisen nimi

Lomakkeen tiedot tallennetaan Opus-asianhallintajärjestelmään.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä internet-kyselylomake Toimenpidepyyntö rakennusvalvonta-asiassa, jonka asiakas itse täyttää.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan ainoastaan asiakkaan suostumuksella, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyin edellytyksin tai jos tietojensaantioikeudesta on erikseen lailla säädetty.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan tiedonohjaussuunnitelmalla sekä tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella.

Ohjelmistot ja tietokanta ovat palvelimella, joka on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. E-lomakkeen ja Opuksen käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka annetaan virkavastuullisen esimiehen pyynnöstä. Hämeenlinnan kaupungin henkilöstä koskee salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä, ja mitä tietoja sinusta on tallennettu rekistereihin.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jos tiedoissasi on virheitä, sinulla on oikeus vaatia niiden oikaisemista tai täydentämistä. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia tarpeettomien henkilötietojesi poistamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

- Oikeus tietojen poistamiseen rekisteristä
- Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista
- Vastustamisoikeus
- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jos epäilet, että tietojesi käsittelyssä on rikottu sitä koskevaa lainsäädäntöä, voit saattaa asian valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.