Hakemus maksuhuojennuksesta / -vapautuksesta aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2021-2022

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Johdanto

Maksuvapautushakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan

Rekisterinpitäjä

Hämeenlinna

Raatihuoneenkatu 9

13100 Hämeenlinna

03 6211

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Janne Orkola

Vankanlähde 7

13100 Hämeenlinna

Puh. 040 869 6294
janne.orkola[at)hameenlinna.fi

Rekisterin nimi

Maksuvapautushakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään maksuvapautuspäätöstä varten

Rekisterin tietosisältö

Henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoitetieto, henkilökohtaiset tiedot päätöksen teoksi

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan vastaajalta itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Järjestelmästä ei luovuteta henkilötietoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan tiedonohjaussuunnitelmalla sekä tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö.

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö:
- EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
- Tietosuojalaki (1050/2018)
- Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)

Rekisteriin merkitään vain rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Rekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä ja tietoja käsitellään huolellisesti siten, että henkilön yksityisyyden suoja turvataan kaikissa tilanteissa. Tietoja käsitteleviä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyäkin.

Henkilötiedot hävitetään järjestelmästä vuoden kuluttua.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä, ja mitä tietoja sinusta on tallennettu rekistereihin.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jos tiedoissasi on virheitä, sinulla on oikeus vaatia niiden oikaisemista tai täydentämistä. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia tarpeettomien henkilötietojesi poistamista.

Rekisteröidyn oikeudet ja niihin liittyvät lisätiedot:
https://www.hameenlinna.fi/hallinto-ja-talous/tietoa-hameenlinnasta/tietosuoja-jaoikeudet/tietopyynto-ja-oikaisuvaatimus/
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
- Oikeus tietojen poistamiseen rekisteristä
- Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista
- Vastustamisoikeus
- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jos epäilet, että tietojesi käsittelyssä on rikottu sitä koskevaa lainsäädäntöä, voit saattaa asian valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.